Algemene Voorwaarden van Dierenboekenbestellen.nl

Dierenboekenbestellen.nl is onderdeel van Schwering Communicatie (BTW-nummer en adres kunnen op verzoek via het contactformulier op deze website worden opgevraagd). 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dierenboekenbestellen.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dierenboekenbestellen.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Dierenboekenbestellen.nl garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Dierenboekenbestellen.nl levert de bestelde producten enkel en alleen na betaling van het verschuldigde bedrag.

2.2 Dierenboekenbestellen.nl streeft ernaar de boeken binnen 1 tot uiterlijk 3 dagen te leveren nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Dierenboekenbestellen.nl maakt voor verzending gebruik van de diensten van PostNL.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

3.4 Boeken die via de website van Dierenboekenbestellen.nl worden besteld, worden – uitsluitend naar adressen binnen Nederland – gratis verzonden. Inwoners van België die een bestelling plaatsen op deze website, betalen een bijdrage in de verzendkosten (deze worden toegevoegd bij het afrekenen in het bestelproces).

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Dierenboekenbestellen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dierenboekenbestellen.nl. Dierenboekenbestellen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Dierenboekenbestellen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Garantie
5.1 Dierenboekenbestellen.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de kwaliteit van het aan u geleverde product.

5.2 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product / de producten verkeerd, ondeugdelijk en/of incompleet is/zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dierenboekenbestellen.nl) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Dierenboekenbestellen.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal twee weken na levering aan Dierenboekenbestellen.nl te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.3 Indien klachten van de afnemer door Dierenboekenbestellen.nl gegrond worden bevonden, zal Dierenboekenbestellen.nl de geleverde zaken kosteloos vervangen.

5.4 Dierenboekenbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt veroorzaakt tijdens verzending. Voor klachten over de bezorging en kwaliteit daarvan, kunt u zich wenden tot PostNL.

6. Overmacht

6.1 Dierenboekenbestellen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dierenboekenbestellen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van medewerkers, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3 Dierenboekenbestellen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dierenboekenbestellen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.